Norsk
no

Alle tidligere gitte kompetansebevis har gyldighet uten tidsbegrensninger, selv om betongstandardene gjennom tid har justert sitt innhold. Gitt kompetansebevis er en dokumentasjon av nødvendig fagkunnskap for å tilfredsstille krav til kompetanse angitt i standardverket.

Kompetansebeviset er, og har siden etablering av BOR-systemet på 90-tallet, vært tilsvarende som bil- sertifikat. Selv om betongstandardene har endret seg gjennom årene, har eksempelvis en person med kompetansebevis i klasse SLU eller UPKU den samme fagkompetanse som en som får kompetansebeviset i dag. I det tidligere systemet ble benevnelsen støpeleder benyttet.
Dette gav på den tiden, i utvidet kontroll, bokstavbetegnelsen (SLU).
Betegnelsen støpeleder ble i NS 3465 endret til produksjonsleder og kontrolleder. Dette medførte behov for nødvendige endringer av kodestrukturen for kompetanseklassene, f.eks. ble SLU til UPKU. Den nye felles europeiske standarden NS-EN 13670+NA endret begrepet kontrollklasse
(bokstavbetegnelse) til utførelsesklasse (tallbetegnelse). Det medførte innføring av tall i kodestrukturen for de ulike kompetanseklassene, f.eks.fra UPKU til UPK3. Disse endringer som gjennom tid har blitt justert, har absolutt ingen konsekvens for kompetansebevisets gyldighet og varighet. Dette betyr eksempelvis at personer med et kompetansebevis med bokstavrekken SLU, UPKU eller UPK3, alle er likeverdige. For kompetansebevis innen betongproduksjon, sprøytebetong til bergsikring og
betongrehabilitering, er endringene siden BOR’s etablering i det vesentligste bokstaver som er erstattet med tall.

Den enkelte har til enhver tid ansvar for å holde seg oppdatert på gjeldende relevante standarder, og oppdateringer av disse. Bransjen tilbyr oppdateringskurs i ulike standarder. Oppdateringskurs knyttet til NS EN 13670+NA har vært arrangert en periode. Oppdateringskurs rettet mot NS-EN
206+NA er under utvikling og vil bli tilbudt bransjen når dette er klart.
Felles for oppdateringskursene, er at det er frivillige kurs som ikke har noe påvirkning av gyldigheten for det kompetansebevis man allerede har.

Dersom en har et «gammelt» kompetansebevis, har en tidligere kunnet få oppdatert dette med dagens kompetanseklasser, om det aktuelle oppdateringskurs gjennomføres.

Fra 16. februar 2015 gjelder følgende:
Da enkelte byggherrer krever at kompetansebevis med siste gjeldende klassebetegnelse fremlegges, utsteder Betongopplæringsrådet dette mot et administrasjonsgebyr.

Oppdateringskurs kreves derfor ikke fra denne dato.

Nedenfor er gitt en oversikt over de ulike kompetanseklassene som ble gjort gjeldende f.o.m.1.sept 2014 samt alle tidligere kompetanseklasser som fortsatt gjelder som dokumentasjon av kompetanse, uansett tidspunkt for kompetansebevisets dato.

Oslo 16. februar 2015.