Norsk
no

Betongproduksjon og -transport

I nasjonalt tillegg til NS-EN 206:2013+NA:2017 «Betong. Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar» stiller krav til sentrale personer ved produksjon og transport av betong som omfattes av standarden. Det stilles krav til kompetanse hos produksjonsleder, kontrolleder, blandemaskinoperatør, laborant og betongtransportører herunder også båndbilsjåfører og pumpeoperatører. For de ulike funksjonene stilles krav til dokumentasjon i form av forkunnskaper, tilleggskurs med bestått eksamen og minste praksistid. BOR utsteder kompetansebevis som dokumenterer at standardens kompetansekrav er oppfylt med bakgrunn i fremlagt dokumentasjon.

Disse kompetansekravene gjelder  for alle arbeider som omfattes av denne standard. Dette gjelder produksjon av all betong til bærende konstruksjoner, herunder ferdigbetong, betongelementer og blokker. Produksjon av f.eks. takstein i betong samt belegningsstein, omfattes ikke av denne standarden.

BOR utsteder kompetansebevis innenfor følgende kompetanseklasser:

 • BT – Betongtransportør i alle utførelsesklasser
 • BTS – Betongtransport med transportbånd i alle utførelsesklasser
 • PO – Pumpeoperatør i alle utførelsesklasser
 • BO – Blandemaskinoperatør i alle utførelsesklasser
 • LB – Laborant i alle utførelsesklasser
 • PPK – Produksjons- og kontrolleder i alle utførelsesklasser

Følgende kurs er godkjent for tildeling av kompetansebevis:

 • A0 – Grunnkurs for betongtransportør, båndbilsjåfør og pumpeoperatør
 • A0S – Sikkerhetskurs for båndbilsjåfør og pumpeoperatør»
 • A1 – Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjons- og kontrolleder
 • A2 – Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjons- og kontrolleder
 • A3 – Produksjons- og samsvarkontroll for produksjons — og kontrolleder
 • A4 – Betongproduksjon — tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder