Norsk
no

Betongproduksjon og -transport

I nasjonalt tillegg til NS-EN 206:2013+NA:2017 «Betong. Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar» stiller krav til sentrale personer ved produksjon og transport av betong som omfattes av standarden. Det stilles krav til kompetanse hos produksjonsleder, kontrolleder, blandemaskinoperatør, laborant og betongtransportører herunder også båndbilsjåfører og pumpeoperatører. For de ulike funksjonene stilles krav til dokumentasjon i form av forkunnskaper, tilleggskurs med bestått eksamen og minste praksistid. BOR utsteder kompetansebevis som dokumenterer at standardens kompetansekrav er oppfylt med bakgrunn i fremlagt dokumentasjon.

Disse kompetansekravene gjelder  for alle arbeider som omfattes av denne standard. Dette gjelder produksjon av all betong til bærende konstruksjoner, herunder ferdigbetong, betongelementer og blokker. Produksjon av f.eks. takstein i betong samt belegningsstein, omfattes ikke av denne standarden.

BOR utsteder kompetansebevis innenfor følgende kompetanseklasser:

BTBetongtransportør i alle utførelsesklasser
BTSBetongtransport med transportbånd i alle utførelsesklasser
POPumpeoperatør i alle utførelsesklasser
BOBlandemaskinoperatør i alle utførelsesklasser
LBLaborant i alle utførelsesklasser
PPKProduksjons- og kontrolleder i alle utførelsesklasser

Følgende kurs er godkjent for tildeling av kompetansebevis:

A0Grunnkurs for betongtransportør, båndbilsjåfør og pumpeoperatør
A0SSikkerhetskurs for båndbilsjåfør og pumpeoperatør»
A1Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjons- og kontrolleder
A2Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjons- og kontrolleder
A3Produksjons- og samsvarkontroll for produksjons — og kontrolleder
A4Betongproduksjon — tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder